سرور مجازی ابری آلمان

سرور ابری آلمان - پلن 1 0 موجود است

با دستور زیر پورت مورد نظر را در سرور باز کنید.
ufw allow 22 (جای 22 پورت مورد نظر وارد کنید)

 • #e02222;">از غیر فعال کردن فایروال در سرور های ابری آلمان،فنلاند و آمریکا خودداری فرمایید زیرا باعث ابیوزر و مسدود شدن شبکه سرور خواهد شد. شروع از
  359,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرور ابری آلمان - پلن 2 0 موجود است

با دستور زیر پورت مورد نظر را در سرور باز کنید.
ufw allow 22 (جای 22 پورت مورد نظر وارد کنید)

 • #e02222;">از غیر فعال کردن فایروال در سرور های ابری آلمان،فنلاند و آمریکا خودداری فرمایید زیرا باعث ابیوزر و مسدود شدن شبکه سرور خواهد شد. شروع از
  489,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرور ابری آلمان - پلن 3 0 موجود است

با دستور زیر پورت مورد نظر را در سرور باز کنید.
ufw allow 22 (جای 22 پورت مورد نظر وارد کنید)

 • #e02222;">از غیر فعال کردن فایروال در سرور های ابری آلمان،فنلاند و آمریکا خودداری فرمایید زیرا باعث ابیوزر و مسدود شدن شبکه سرور خواهد شد. شروع از
  799,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرور ابری آلمان - پلن 4 0 موجود است

با دستور زیر پورت مورد نظر را در سرور باز کنید.
ufw allow 22 (جای 22 پورت مورد نظر وارد کنید)

 • #e02222;">از غیر فعال کردن فایروال در سرور های ابری آلمان،فنلاند و آمریکا خودداری فرمایید زیرا باعث ابیوزر و مسدود شدن شبکه سرور خواهد شد. شروع از
  1,499,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید
سرور ابری آلمان - پلن 5 0 موجود است

با دستور زیر پورت مورد نظر را در سرور باز کنید.
ufw allow 22 (جای 22 پورت مورد نظر وارد کنید)

 • #e02222;">از غیر فعال کردن فایروال در سرور های ابری آلمان،فنلاند و آمریکا خودداری فرمایید زیرا باعث ابیوزر و مسدود شدن شبکه سرور خواهد شد. شروع از
  2,599,000 تومان
  ماهانه
سفارش دهید